INTEGRITETSPOLICY / PRIVACY

Vi på Sunnerberg Teknik är mån om din personliga integritet och strävar efter en maximal nivå av dataskydd. Här i vår Integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in information och vad för information samt vad den används till. Har du några frågor kring denna information ber vi dig kontakta oss via vårt formulär. (Sunnerberg Teknik är en del av Sunnerberg Gruppen AB)

GDPR/DPD? GDPR som står för General Data Protection Regulation är Integritetsskyddsmyndighetens reglering för hantering av personuppgifter. Relevant lagstiftning: EU Data Protection Directive 1995 (DPD): EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)

VÅR TRO PÅ ANVÄNDARENS INTEGRITET OCH DATASKYDD: Användarintegritet och dataskydd är mänskliga rättigheter Vi har en omsorgsplikt mot personerna i vår data Uppgifter är ett ansvar, de bör endast samlas in och behandlas när det är absolut nödvändigt Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut eller på annat sätt distribuera eller offentliggöra din personliga information

Vad har du för rättigheter? Rätt till information Den registrerade har rätt att få information när hens personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av er som personuppgiftsansvariga både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Dessutom finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos er som personuppgiftsansvariga och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri. Informationen ska ges till den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett klart och tydligt språk.

Rätt till begränsning De registrerade har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska ni som personuppgiftsansvariga informera den registrerade om detta.

Rätt till radering Den registrerade har rätt att vända sig till er som personuppgiftsansvariga och be att uppgifterna om honom eller henne raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för om behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke och hen återkallar samtycket om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den registrerade motsätter sig att uppgifterna behandlas om den registrerade motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intresse om personuppgifterna har behandlats olagligt om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk. Om uppgifter raderas på den registrerades begäran måste den personuppgiftsansvariga också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om den registrerades begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort. Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning

Rätt till tillgång: Den registrerade har rätt att vända sig till er som personuppgiftsansvariga för att få veta om hens personuppgifter behandlas eller inte. Om den registrerades personuppgifter behandlas måste ni tillhandahålla en kopia på uppgifterna och lämna information om bland annat vilka kategorier av personuppgifter som behandlas vad personuppgifterna används till hur länge uppgifterna kommer att sparas vilka personuppgifterna har delats med varifrån uppgifterna kommer. Det kan finnas omständigheter som medför att information inte ska lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen medför nackdelar för andra. I vissa fall kan den personuppgiftsansvariga också vägra att tillhandahålla en kopia på uppgifterna, till exempel om den registrerade gör så kallade ogrundade eller orimliga begäranden, till exempel begär att få tillgång ett flertal gånger under kort tid.

Rätt till rättelse: Den registrerade har rätt att vända sig till er som personuppgiftsansvariga och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den registrerade har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att ni som personuppgiftsansvariga också själva måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen. Om uppgifter rättas på den registrerades begäran måste ni som personuppgiftsansvariga informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den registrerade har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Rätt till invändningar: Den registrerade har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om den registrerade invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvariga endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Den registrerade har alltid rätt att invända mot att hens personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Rätt till dataportabilitet Den registrerade har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst. Ni som personuppgiftsansvariga är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal. Det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Klagomål till tillsynsmyndighet Du får gärna kontakta oss gällande frågor eller klagomål som omfattar hantering av dina personuppgifter. Du har även möjlighet att framföra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende hantering av dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för mina personuppgifter? Sunnerberg Gruppen AB (Org.Nr: 559133-4049), Kungsgatan 27, 46130 Trollhättan är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Har du några frågor eller funderingar kring ovan information så får du gärna höra av dig till oss via vårt kontaktformulär.